Kurumsal

Hakkımızda

Hakkımızda

Hasyol Grup Ýnþ. Pet. Tar. Nak. San. ve Tic. LTD ÞTÝ. nin kurulduðu 2011 yýlýndan bugüne kadar elde ettiði bilgi birikimi ve tecrübeler, oluþturduðu kurum kültürü ve sýký sýkýya sarýldýðý deðerleri, mali ve teknik altyapýsý, Batman pazarýndaki konumunu þehirlerarasý arenaya taþýmasýný ve ülke çapýnda tercih edilen bir firma olma yolunda hýzla ilerlemesini saðlamýþtýr.




 

Geleneksel ile modern unsurlarýn bileþimi


Þirketimiz, geleneksel unsurlarla bütünleþmiþ kurumsal yönetim yaklaþýmý ile öne çýkmakta; ulusal ve uluslararasý arenada tercih edilen bir marka haline gelmektedir. Ailemizin üç farklý kuþaðý ve iþinin en iyisi profesyonelleri bir çatý altýnda harmanlayabilen þirketimiz, hedefe yönelik organizasyonu, kurumsal yönetim yaklaþýmý ve geniþ makine parký ile uluslararasý iþ çevrelerinde takdirle izlenen güçlü bir iþ ortaðý olarak deðerlendirilmektedir.

 

Gücümüzün Kaynaðý


Gücümüzü her þeyden önce sahip olduðumuz deðerlerden almaktayýz. Bunun yanýnda profesyonel yönetim ekibimiz ve tüm çalýþanlarýmýz, makine parkýmýz, güçlü mali yapýmýz, en yeni bilgi teknolojilerini ve yapý tekniklerini kullanma becerimiz, standartlara dayalý, kalite-çevre-güvenlik ekseninde insan ve doða odaklý politikalarýmýz gücümüzün kaynaðýný oluþturmaktadýr. 

 

Teknoloji, Kalite, Çevre ve Güvenlik


En yeni yönetim ve yapým teknolojilerini kullanarak konforlu, çaðdaþ ve güvenli bir yaþam ortamý sunmak Polat Yol Yapý iþ anlayýþýnýn özünü oluþturmaktadýr. Bu temel anlayýþ doðrultusunda taahhütlerini tam zamanýnda ve eksiksiz olarak yerine getirmiþ olan þirketimiz, kalite-çevre-güvenlik ekseninde insan ve doðaya duyarlý politikalarýný, uluslararasý geçerliliði olan kalite standardý belgeleriyle perçinlenmiþtir. 

 

Daha güzel yarýnlar için…


Hedeflerimize ulaþmak için ilkelerimiz ve deðerlerimizin ýþýðýnda ilerliyoruz. Ticari olarak kârlý bir þirket olmanýn yanýnda, verimli ve üretken bir þirket olmak ve daha güzel yarýnlar inþa etmek için bütün gücümüzle çalýþýyoruz.